Đừng tưởng

Đừng tưởng

Đừng tưởng cứ núi là cao, cứ sông là chảy, cứ ao là tù
Đừng tưởng cứ dưới là ngu, cứ trên là sáng, cứ tu là hiền
Đừng tưởng cứ đẹp là tiên, cứ nhiều là được cứ tiền là xong
Đừng tưởng không nói là câm,không nghe là điếc không trông là mù
Đừng tưởng cứ trọc là sư, cứ vâng là chịu cứ ừ là ngoan
Đừng tưởng có của đã sang, cứ im lặng tưởng là vàng nguyên cây
Đừng tưởng cứ uống là say, cứ chân là bước, cứ tay là sờ
Đừng tưởng cứ đợi là chờ cứ âm là nhạc cứ thơ là vần
Đừng tưởng cứ mới là tân, cứ hứa là chắc cứ ân là tình
Đừng tưởng cứ thấp là khinh, cứ chùa là tĩnh cứ đình là to
Đừng tưởng cứ quyết là nên, cứ mạnh là thắng cứ mềm là thua
Đừng tưởng cứ ;lớn là khôn, cứ bé là dại cứ hôn là chồng.

Bùi giáng.

Mục nhập này đã được đăng trong baiviet. Đánh dấu trang permalink.